Årsplan for Svingen dyr og Familiebarnehage AS

 

 

Årsplan – Svingen dyr og familiebarnehage

2016-2018

 

INNLEDNING :      

 

Svingen Dyr og familiebarnehage bygger sin virksomhet på dyr, bevegelse, lek og vanntilvenning. Videre legger vi vekt på omsorg og kjærlighet, respekt, og toleranse – som er nedfelt i Barnehageloven.  Alle mennesker er unike, det gjelder også barna og vi ønsker å formidle dette ved måten vi arbeider på, og legge til rette for at de får fortsette å utvikle seg som unike mennesker.

 

Barnehagens mål og satsningsområde.

 

Svingen dyr og familiebarnehage har som mål å gi barna en trygg og utfordrende hverdag. Hverdagen skal bære preg av glede, humor og felles undring.

 

Som hovedtema for 2016/2017 har vi valgt å fordype oss i “ mestring, lek og vennskap”. Dette skal vi jobbe med gjennom hele året, som et overordnet tema. Vi skal støtte barns vennskap, vise omsorg ovenfor hverandre og tilrettelegge for barns lek i hverdagen. Slik at barna for en trygg og god hverdag, der alle blir sett og hørt i deres meninger. Vi ønsker å ha fokus på lek og mestring i hverdagen, slik at barna opplever å mestre i ulike hverdagssituasjoner.

 

Vi leker mye i familiebarnehagen, fordi barna lærer så mye igjennom leken. Vi legger stor vekt på frilek med innspill fra oss voksne. Barna er flinke til å lære av hverandre, samtidig trenger de å få hjelp til å utvikle leken. Alle opplevelser bearbeides i leken og ikke sjelden møter vi voksne oss selv i døra når vi observerer barna i lek.

 

FORMÅL -  LOV OM BARNEHAGE

 

I lov om barnehager står det at:” Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem». 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon.

 

Barnehagens pedagogiske opplegg skal planlegges, vurderes og dokumenteres i henhold til rammeplanens forskrifter. Årsplanen er en del av barnehagens planlegging. I tillegg utarbeider vi månedsplaner som gir en oversikt over månedens tema og hvordan vi skal jobbe med temaet. Aktiviteter vil bli dokumentert og synliggjort for foreldrene i form av hva barna lager, fotografier med mer. Det skrives også tilbakeblikk på hva vi har gjort forrige mnd som  vi sender ut til foreldrene. Her oppsummerer vi hva vi gjennomførte.

 

 I forkant av foreldresamtaler vil hvert enkelt barn bli observert i forhold til språk, sosialt samspill, motorisk utvikling, trivsel osv. Barnehagen bruker kartleggingsprogrammet ALLE MED en gang pr år på alle barna, denne testen kartlegger hvordan barnet fungerer i hverdagen. Dette sikrer at barn med ulike vansker fanges opp og får den hjelpen de trenger tidlig. Årsplanen vil bli vurdert og oppdatert hvert år. Vurderingen vil bli foretatt av barnehagens pedagogiske leder samt assistenter i samarbeid med eier, og vil legge grunnlaget  for neste årsplan. Månedsplanene blir evaluert for å se om de har blitt gjennomført samt hvordan og hvorfor eller hvorfor ikke det fungerte.

 

Planlagte pedagogiske aktiviteter.

 

Vi har aktiviteter hver dag som er planlagte og pedagogiske, det er formelle læringssituasjoner.Eksempel på dette er:

 

- Samlingsstund – temasamlinger.

 

- Dans og bevegelse etter musikk

 

- Formingsaktiviteter: tegning, klipping, perling, baking, plastelina osv.

 

- Matlaging – annenhver uke lager vi mat sammen med barna. Her får barna være med å lage lunsj.

 

- Turer i nærmiljø, til fots eller ved vogn. Her går vi enten i skogen, på veien eller en tur til stadion for å spille ball.

 

- Bading og vanntilvenning

 

- Riding, eventuelle besøk i stallen, der vi mater høner og hestene

 

 

 

Oversikt over ukeplanen:

 

Mandag – Tur i skogen

 

Tirsdag – Riding/stell av dyr - temasamling

 

Onsdag – bading

 

Torsdag – matlaging/ forming

 

Fredag – samling - frilek

 

RAMMEPLAN                                                                                                                           

 

Rammeplanen er først og fremst et hjelpemiddel i arbeidet med å gi barna et godt og allsidig tilbud i barnehagen. Det står bl.a. at: ”Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.”  Barnehagen skal legge til rette for: barns utvikling og læring, samspill og omsorg, språk og kommunikasjon, lek, glede og humor. Den skal også legge vekt på det mer faglige, der disse fagområdene skal være med:                                                                

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst

 

2. Kropp, bevegelse og helse

 

3. Kunst, kultur og kreativitet

 

4. Natur, miljø og kreativitet

 

5. Etikk, religion og filosofi

 

6. Nærmiljø og samfunn

 

7. Antall, rom og form

 

Dette er et stort arbeidsfelt for en liten barnehage, men likevel noe vi må forholde oss til. Når det gjelder barns utvikling og læring osv. blir dette en del av hverdagen vår. Barna leker jo hele tiden og det er helt naturlig å legge læringssituasjoner inn i den. Når det gjelder det faglige så har vi følgende mål: 

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst

 

Hverdagen i barnehagen handler om kommunikasjon, vi samtaler om alt; i påkledning, i lek, under formingsaktiviteter, under måltider og samlinger. Barn lærer av oss voksne, men også av de større barna, derfor er vi opptatt av å legge til rette for den ”Gode samtalen.”

 

Mål:

 

• Barnehagen skal drive tidlig og god språkstimulering basert på barnas utviklingsnivå, interesser og erfaringer.  Det gjelder både verbalt og nonverbalt språk.

 

• Vekke interesse for bøker og se nytte av det skrevne ord. Begynnendetekstskapning og kjennskap til ulike tekster.

 

• Kartlegge språkvansker ved hjelp av ALLE MED og sette i gang tiltak

 

 

Metode:

 

• Felles opplevelser og aktiviteter for barnegruppen gir felles referanser.

 

• De voksne skal være gode språklige forbilder og sette ord på hendelser, følelser og gjenstander i dagligtale med  barna.

 

• Observere leken og hjelpe og inkludere barna som blir stående utenfor. Leken kan være et godt middel for å lære språk. Invitere til fantasi og rollelek.

 

• Oppmuntre til aktiv bruk av språk i konfliktløsning.

 

• Daglig bruk av sang, fortelling, rim, regler eller eventyr. Bøker tilgjengelig for barna.

 

• Lytte og fortelle for hverandre i større og mindre grupper.

 

• Skape tekster og historier sammen med barna med utgangspunkt i lek og opplevelser

 

• Bruke ALLE MED som verktøy for observasjon og kartlegging av språk og kommunikasjonsvansker. Henvise til barnehagens samarbeidspartnere ved behov.

 

2. Kropp, bevegelse og helse

 

Vi er opptatt av at barna skal møte ulike utfordringer når det gjelder å bevege seg. Bassenget er flott for slik utfoldelse. Barna oppfordres til å klare ting selv med støtte og hjelp fra de voksne. Vi setter av egen tid til å danse til musikk og synge sanger sammen.            

 

Mål:

 

• Videreutvikle kroppsbeherskelse og selvbilde gjennom mestring av lek og aktiviteter.

 

• Få kroppslige erfaringer og utfordringer gjennom friluftsliv i alle årstider.

 

• Utvikle forståelse og respekt for egen kropp og for at alle er forskjellige.

 

• Kunnskaper om kroppen, gode vaner og sunt kosthold.

 

Metode:

 

• Legge opp til en god dagsrytme mht. aktivitet, måltider og hvile.Oppmuntre til erfaringer fra hverdagsaktiviteter: smøre mat selv, kle på seg selv, klatre i naturen osv, gi beskjed til voksne osv.

 

 • Viderføre barnas eget initiativ og legge til rette for lek og aktiviteter som stimulerer til ulike motoriske bevegelser, rytmer og gir sanseopplevelser.

 

• Gjennom å bruke bassenget.  Vanntilvenning og det å finne trygghet i vannet sammen med en voksne.

 

• Bruke naturen rundt oss til å gi kroppslige utfordringer og erfaringer fra ulikt vær og årstider.

 

• Ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig, egnede lekeapparater, skape gode hygieniske rutiner gjennom håndvask osv.

 

3. Kunst, kultur og kreativitet 

 

Fokuset vårt ligger på å skape kunst selv og da er maling og gjenbruks materialer noe av det vi benytter oss av. Det legges vekt på at barna får tilgang til ulike leker og formingsmateriell som gir innspill og ideer til ny læring. En dag i uka legger vi opp til formingsaktivitet.

 

Mål:

 

• Videreutvikle fantasi, skaperglede og kreativ tenkning.

 

• Barna skal få mulighet til å oppleve kunst og kultur.

 

Metode:

 

• Gi rom for barnas initiativ og tilrettelegge for sang og musikk, formingsaktiviteter, dans og rollespill. Herunder rollelek.

 

• Tilgang til utkledningstøy, formingsmateriell, bøker, instrumenter og annet.

 

• Arrangere møter mellom barna og kunst- og kulturuttrykk.

 

• Erfare naturens skiftninger og materialer, og bruke det direkte i egne uttrykk og som inspirasjon for kreativitet og skaperglede.

 

4. Natur, miljø og teknikk

 

Vi prøver å være mye ute i naturen og følger med på hva som skjer med den. Fuglene som flyr av gårde om høsten og kommer tilbake om våren. Bladene som faller av og nye spirer som kommer. Barn har stor appetitt på endringer og er straks med på og utforske nye ting. Barna er glad i alt som lager lyd og tar med seg opplevelser inn i leken. Vi holder det rent rundt oss og snakker om ting som ligger i naturen som ikke bør være der.

 

Mål:

 

• Begynnende forståelse for en bærekraftig utvikling: Miljøvern, menneskene og dyras utnyttelse av naturen, se sammenhenger i kretsløp.

 

• Kunnskap om planter, dyr, vær og årstider.

 

• Bli glad i å bevege seg ute og undre seg over naturen

 

Metode:

 

• Bruke barnehagens uteområde aktivt i leken, glede seg over å være ute  og drive aktivitet sammen.

 

• Studere og undres over planter, dyr, endringer i årstider og vær.

 

• Stelle og fôre husdyra, lære hvordan vi bør omgås dem, overføre kunnskap om dyra i naturlig sammenheng. Følge livsløp. Se nytteverdi, for eksempel sanke egg.

 

• Så grønnsaker og planter i liten skala.

 

5. Etikk, religion og filosofi

 

Vi ønsker at alle skal få erfare at de er verdifulle og at de blir respektert. Vi undrer oss over livet og blir kjent med de kristne høytidene og andre kulturers høytider som er representert i barnehagen.  

 

Mål:

 

 • Overføre samfunnets grunnleggende normer og verdier til barna.

 

• Vise interesse og respekt for hverandres kulturelle og religiøse bakgrunn.

 

• Kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, samt andre religioner og livssyns høytider når de er representert i barnegruppa.

 

• Se etikk, religion og filosofiens plass i kultur og samfunn, og oppleve at ens egne betraktninger om livet er viktige.

 

Metode:

 

• Personalet må arbeide i samsvar med barnehagens verdigrunnlag og være bevisste rollemodeller. Formidle normer og verdier i hverdagssituasjoner og bidra konstruktivt i barnas konflikter.

 

• Markere aktuelle tradisjoner og høytider.

 

• Følge husdyra fra fødsel til død og naturens endringer gjennom årstidene.

 

• Lytte og møte barnas tanker om tilværelsen med undring og interesse.  Fødsel, død osv. Det å vokse opp.

 

6. Nærmiljø og samfunn

 

Barnehagen skal legge til rette for at barna får medvirke gjennom å gi barna realistiske valg. Barna skal få erfare at deres innspill er verdifulle for de andre og at vi kan hjelpe hverandre. Vi bruker nærmiljøet i lek og utforskning og setter vårt preg på gatebilde ved å være synlige.  

 

Mål:

 

• Kjennskap til barnehagens nærmiljø.

 

• Innsikt i andre kulturers måter å leve på.

 

• Jenter og gutter har like stor verdi, muligheter og rettigheter.

 

• Erfare at alle påvirker og får delta i barnehagens fellesskap uavhengig av egenskaper og bakgrunn. Alle er like viktige.

 

 

Metode:

 

• Turer og opplevelser i nærmiljøet, deltagelse i ulike fora, lokalhistorie.

 

• Forebygge mobbing og diskriminering; skape forståelse for andres levemåter og livsvilkår.

 

• Gi gutter og jenter like muligheter til utfoldelse og kontakt med voksne.

 

• La barna erfare hvordan de kan påvirke egen og andres hverdag gjennom valg og innspill.

 

7 Antall, rom og form

 

Vi legger til rette for at barna skal få interesse for ulike matematiske begreper. Vi leker med former, tall, størrelser, og ulike typer sortering. Barna er små og det må dermed legges til rette for at det skal være bygd på lek.

 

Mål:

 

• Utvikle barnas matematiske kompetanse og interesse gjennom lek, eksperimenter og hverdagsaktiviteter

 

Metode:

 

• Rette oppmerksomheten mot fenomener som farger, former, mønstre, antall og størrelse i hverdagen. Bruke matematiske begreper i dagligspråket.

 

• Undre seg sammen, vekke nysgjerrigheten og glede seg over å utforske og eksperimentere med ulike materialer.

 

• Se leken som erfaringsarena. Observere og tilrettelegge for videre utvikling gjennom lekemateriell, utnyttelse av arealer og organisering av barnegruppa.  

 

HVEM ER VI           

 

Vi er barn i alderen 0-6 år som sammen med to til tre voksne utforsker livet og omgivelsene. Vi tror at vi er unike personer som er verdifulle fordi vi er til. Vi er flinke til å få smilet fram hos de voksne og liker oss godt når vi får litt ekstra oppmerksomhet. Vi vet å kalle på oppmerksomheten hvis det skulle være nødvendig også.                

 

HVA GJØR VI OG NÅR

 

Kl. 06.45- 07.00 Barnehagen åpner, vi starter dagen med å leke og prate sammen  

 

Kl. 08.30

 

De voksne gjør istand til frokost, vi spiser brødmat med ulikt pålegg. Vi drikker melk.

 

Kl.09.30

 

Vi starter med dagens aktivitet. Dette kan være samling, forming, tur og lek ute eller inne.

 

Kl.  11.00

 

Vi begynner å gjøre oss klare til lunsj.  Vi vasker hender, bytter bleier, rydder opp etter aktivitet.

 

Vi har samling 15 min før lunsj. Her varierer vi mellom musikk/ lesing/temasamling eller at vi bare synger sanger.

 

Kl. 11.30

 

Varm lunsj. Vi følger ukesmeny og prøver så godt vi kan å variere kosten.

 

Kl. 12.15/12.30

 

 Sove og hviletid. 

 

De barna som ikke sover skal ha en hvilestund midt på dagen, slik at vi roer helt ned. Det er viktig da det er høyt tempo og mange inntrykk i løpet av en dag.

 

Kl. 13.45

 

Vi våkner til live etter hviletid, og gjør oss klare til frukt. Vi bytter bleier, rydder opp etter oss og vasker hender.

 

Kl. 14.00

 

Frukt og drikke

 

Kl. 14.30

 

Vi går ut for resten av dagen dersom været tillater det. Vi leker enten på verandaen, i sandkassa eller i hagen.

 

Kl. 16.30

 

 

 

Barnehagen stenger.

 

 

 

HVA LEGGER VI VEKT PÅ

 

Bringing/ Henting: Dette er tider på dagen som er spesielt viktig for barna. Det å skulle sende ifra seg mamma, eller pappa er ikke bestandig det enkleste. Her er det viktig at dere som foreldre gjør det dere føler er riktig for deres barn og gir oss et vink om når dere ønsker at vi skal gripe inn. Avskjedstårer trenger ikke å skape såre minner hos barnet, men det kan være en måte å fortelle mamma eller pappa at: ”Det er hos dere jeg hører til, sant ja?” Når dere så kommer tilbake er det stor glede hos barna, da springer de til trappa for å se om det er ”min mamma eller min pappa”. At de tilsynelatende ikke vil være med hjem betyr kanskje bare at de ikke er helt ferdig med det de holder på med eller at de vil at dere skal se hva de holder på med.

 

Måltider: Vi har tre måltider pr. dag, frokost, varm lunsj og frukt. Vi er opptatt av et godt og variert kosthold og tar fram søte saker kun til spesielle anledninger. En fars uttalelse om hva som er viktig i forhold til kostholdet i barnehagen: ”Det er å kose seg med vanlig mat.” Det er det vi prøver å legge opp til. Barna får all maten i barnehagen mot å betale kostpenger. Vi tar oss god tid når vi spiser og koser oss veldig med maten.  

 

Lek: Mye av det vi gjør er for barn lek f.eks. påkledning, håndvask, rydding, …, barna lever i leken. Frileken har stor plass, der får barna muligheten til og utforske både materialer, bruksområder og samspill. Vi legger også opp til ulike tilrettelagte aktiviteter. I uteleken legger vi opp til ulike fysiske utfordringer ved at vi veksler på uteområder, f.eks.ulike leke aktiviteter i hagen og skogturer, i tilegg har vi bassenget hvor vi kan boltre oss med vann leker. Vi har også etter hvert fått en fin lekeplass i hagen og bruker også den mye, spesielt høst og vinter da barna er små og ikke kommer seg så lett fram.                                                                                                                       

 

Læring: Barna lærer hele tiden av det de erfarer og vi støtter oppunder den læringsprosessen så godt vi kan. Utover det legger vi opp til ulike temaarbeid bestående av samlinger med sang, samtale, fortelling og drama. Vi arbeider mye med forming og kreativitet, vi er ikke så opptatt av resultatet, selv om vi roser veldig, vi er mer opptatt av barnas forskertrang og opplevelse.      

 

Hvile: Små barn har behov for jevnlig hvile. Jo mindre barna er, jo større er dette behovet og vi prøver å legge til rette for at de skal få hvile når behovet er der. Dette gjør at vi i perioder har rullerende hviletid da ikke alle har samme rytme. Barna sover ute under låvebroen i medbrakt vogn. Når barna slutter med å sove på dagen har også de behov for å hvile og vi legger da opp til en rolig stund også for dem. Da hører vi gjerne på lydbok eller sansemusikk, slik at vi får roet helt ned.

 

Turer: Vi går på tur en gang i uken, de minste barna liker trygge rammer og vi bruker derfor mye de samme turmålene.   Det hender også vi går på trilletur med de store vognene våre, der vi har plass til mange barn av gangen. Dette gjør at vi kan utforske andre turmål enn til fots. Vi varrierer med tur i skogen, langs veien for å hilse på kuene eller til stadion for å spille ball. Slik at vi har ulike turmål og barna får variasjon.

 

 

 

TEMAVALG:

 

I tillegg til det overordnede målet som vi har, har vi ulike månedstemaer. Disse temaene er oppdater nå i 2016, og har tatt utgangspunkt i evalueringene av månedstemaene som vi hadde i 2015/2016.Vi synes det er viktig å ha med barns medvirkning når det kommer til temaene.

 

 

 

-          August – Tilvenning for nye barn.

 

-          September – Grønnsaker (form, farge, smak)

 

-          Oktober – Høsten – og hvilke dyr vi finner i skogen om høsten.                   

 

-          November – Vennskap. Om følelser og hvordan vi skal være mot hverandre.

 

-          Desember – Julen

 

-          Januar – Vinterdyr og vinterspor

 

-          Februar – Karneval

 

-          Mars – Påske

 

-          April – Frø og planter( Vi skal plante planter/ så salater osv)

 

-          Mai – De ulike fargene. Vi blander og leker oss med farger og maling.

 

-          Juni – Sommeren (årstiden)

 

FORELDRESAMARBEID

 

Lov om barnehager presiserer at barnehagens arbeid med barna skal skje i nært samarbeid med barnas hjem. Å skape en felles plattform mellom barnets hjem og barnehagen om barnets oppdragelse, vil dette gi barnet en trygg og forutsigbar hverdag. Foreldre skal også få den støtte og veiledning de har behov for i forhold til sitt barns oppdragelse og utvikling.

 

Samarbeidet skjer gjennom:

 

- Foreldremøter en gang i året.

 

- Foreldresamtaler 1 ganger i året.

 

- Ved oppstart får foreldrene tilsendt brev med informasjon om barnehagen, presentasjon av personalet, plan for tilvenningsperiode og eventuell annen viktig info.

 

- Første tilvenningsdag får foreldrene utdelt diverse skjemaer om tillatelse til fotografering, bilkjøring, bading, helseskjema, tlf/kontaktopplysninger m.m, disse skal fylles ut og returneres.

 

- Det blir hengt opp eller delt ut info og månedsplaner, slik at foresatte har mulighet til å følge med på det som skjer i barnehagen.

 

Daglig kontakt ved hente/bringe situasjon:

 

Denne uformelle kontakten ved dagens start og slutt er en viktig arena for utveksling av informasjon mellom foreldre og personale om barnet

 

Samarbeidsutvalg

 

Barnehageloven krever at det skal være et samarbeidsutvalg i barnehagen som består av en foreldrerepresentant som blir valgt på foreldremøte på høsten og fungerer ut barnehageåret. I tillegg består den av en ansatt som velges blant personalet og barnehage eier. 

 

KLÆR OG UTSTYR

 

Vi har noen gode punkter som kan være til hjelp når det kommer til valg av klær til barna.

 

1      Barnet skal holde seg varmt og tørt

 

2     Barnet skal kunne bevege seg så uhindret som mulig

 

3     Det innerste laget er like viktig som det ytterste

 

4     Klærne må være merket      

 

Alt av yttertøy tas med hjem til helgen, skiftetøy kan ligge i hylla i garderoben. De barna som har med sengetøy, husk ta med hjem til vask en gang i blant, det blir sendt med hjem til jul, påske og sommer. Ta en titt på dressene, det kan være de kan trenge en vask også midt i uka.  

 

BILTRAFIKK

 

All parkering foregår på parkeringsplassen/ridebanen.

 

DIVERSE INFORMASJON

 

Om vedtektene

 

Barnehagens vedtekter ligger på hjemmesiden, og kan fås i papirform for de som ønsker det. Her beskrives barnas forsikring, HMS, ferie og annet.

 

Telefon nummer:

 

Tlf: 47258548 (Svingen Dyr og Fam. bhg.)

 

Tlf: 97688133 (Eier: Marianne )

 

Tlf: 97790919 (Pedagogisk leder: Oda)

 

Tlf: 90195069 (Assistent:  Barbara)

 

TLF :97984622 Desiree ( Assistent vikar)

 

Vår hjemmeside

 

www.svingenbarnehage.no


 

 

BARNEHAGENS SPESIELLE TRADISJONER

 

Vi har noe faste tradisjoner, og noen vi bytter litt på ettersom hva som er mulig.

 

-          markering av Lucia, der vi gjerne ber inn foreldre på lussekatter og gløgg.

 

-          Julefest med besøk av nissen, vi kler oss i rødt og spiser nissegrøt, besøk av nissen

 

-          Fastelaven – vi baker boller og lager fastelavensris

 

-          Karneval – vi kler oss ut og har fest med litt ekstra god mat, dans og musikk

 

-          17.mai markering – for foreldre med tog, pølser, is og leker

 

-          Sommeravlsutning – vi møtes i hagen hvis været tillater dette, koser oss med noe godt og hygger oss sammen før sommeren. Sier farvel til de barna som skal videre.

 

-          Bursdager – vi lager krone til bursdagsbarnet og synger sammen. Barna tar med seg fruktfat, is, kake, gele eller noe annet hjemmefra.

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.01 | 23:27

Hei, lurer på barnehageplass til min sønn på 11 mnd? Har vært i kontakakt med dere, å da. Skulle dere sjekke opp litt. Dere kan kontakte meg på 99263220

...
05.04 | 02:04

Takk og takk :D

...
12.03 | 20:12

Kul hjemme side ! du er flink du, mamma

...
14.03 | 17:10
Dagsplan har mottatt 2
Du liker denne siden